1. Tư vấn thiết kế đồ gá, Jig, thiết bị trong sưởng sản xuất